Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Jaar van de KievitHet gaat niet goed met een van de bekendste weidevogels, de Kievit. Vanaf halverwege de jaren 90 neemt het aantal broedende Kieviten in ons land in rap tempo af. In de periode 2005-2014 zelfs met
bijna 5 procent per jaar. Daarom is 2016 door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Kievit.

Tot in de jaren tachtig nam de broedpopulatie van de Kievit in Nederland toe, maar daar is rond 1990 duidelijk een verandering in gekomen. In 2013 was nog ongeveer de helft van de broedaantallen van 1990 aanwezig. De laatste schatting van het aantal broedparen ligt tussen de 160.000 - 240.000 (Weidevogelbalans 2013). Waarom neemt de Kievit tegenwoordig met bijna 5% per jaar af? Er zijn sterke aanwijzingen dat steevast te weinig Kieviten hun eerste weken overleven. Daarom doen we in dit jaar onderzoek naar de overleving van kuikens. Daarbij kijken we ook naar het effect van bepaalde maatregelen op de overlevingskansen. Bij onze analyse betrekken we daarnaast historische gegevens over het broedsucces. De kennis die we daarmee opdoen is onmisbaar bij het treffen van de juiste maatregelen om de Kievit weer een kans te geven. 

Onderzoeksvragen
- Wat is de kuikenoverleving van de Kievit?
- Hoe is deze op bouwland (met name maïs) en op kruidenrijk of kruidenarm grasland?
- Hoe effectief zijn de beschermingsmaatregelen (bijv. randenbeheer op bouwland en kruidenrijk grasland) voor kievitkuikens?
- Kan het vastgestelde gedrag van Kieviten (broedcodes) tijdens BMP-tellingen als maat dienen voor het reproductiesucces?
- Wat is de ontwikkeling in het aantal eieren dat per succesvol legsel uitkomt en verschilt dit per gewastype?

Help mee!
Je kunt ons op verschillende manieren helpen in het Jaar van de Kievit. Vogelaars of boeren kunnen bijvoorbeeld tijdens de Nationale Vogelweek van 14 t/m 22 mei 2016 een speciale kievit-excursie te organiseren en zo aandacht voor de kievit te vragen. Aan broedvogeltellers vragen we om extra aandacht te besteden aan alarmerende vogels en de aanwezigheid van kuikens. Daarnaast zijn er verspreid over het land onderzoeksgebieden waarin volwassen en jonge kieviten geringd worden. 

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland


In samenwerking met: