Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Redelijk broedseizoen Grutto!
Redelijk broedseizoen Grutto!

In 2023 hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties die aangesloten zijn bij LandschappenNL in het kader van het agrarisch natuurbeheer op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto te bepalen. In totaal is er ruim 135.000 hectare gruttogebied gemonitord. Regionaal zijn er verschillen in resultaat. Gemiddeld is het broedsucces oranje (op het stoplichtenmodel), een mogelijke voldoende. Verschil met 2022 is dat meerdere provincies nu op groen staan. Provincie Zuid Holland en Fryslân staan beide op oranje. Het aantal broedparen is stabiel gebleven. Positief is een flinke stijging in het broedsucces in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Bruto Territoriaal Succes

Om het broedsucces van de grutto te bepalen wordt eind april het aantal gruttoparen geteld en eind mei het aantal gruttogezinnen met (deels bijna vliegvlugge) kuikens. De verhouding tussen het aantal  gruttoparen en het aantal gruttogezinnen geeft het Bruto Territoriaal Succes (BTS). Dat is indicatief voor het broedseizoen van de grutto. BTS-tellingen geven geen exact inzicht in het aantal vliegvlug geworden gruttokuikens, maar wel een globale indicatie van het broedsucces. De duiding wordt weergegeven met het stoplichtenmodel: groen, oranje en rood.

Gevalideerde tellingen

In 2023 hebben agrarische collectieven, vrijwilligersorganisaties van LandschappenNL  en terreinbeherende organisaties met enkele honderden tellers in 549 gebieden op een oppervlakte van 135.000 hectare grutto’s geteld. Deze gegevens zijn ook in 2023 opgenomen in de Boerenlandvogelmonitor en het BFVW registratiesysteem. Daarbij werden eind april ruim 10.500 broedparen geteld en eind mei ruim 7.500 gezinnen (gruttopaar met kuiken(s)). Daarmee werd het broedsucces vastgesteld op oranje. In absolute aantallen zijn er in 2023 meer gezinnen waargenomen. Het broedseizoen lijkt daarom beter dan 2022. Echter onvoldoende om dit als goed te classificeren. LandschappenNL heeft de validatie van de tellingen uitgevoerd, zodat alleen correct uitgevoerde tellingen zijn meegenomen in de conclusie over het hier boven genoemde broedsucces van de grutto in 2023.

Lerend beheren

De BTS telling geeft inzichten in gebieden waar het goed gaat en waar verbetering nodig is. Samenwerking tussen terrein beherende organisaties, agrarische collectieven en vrijwilligers kunnen tot een succesvol weidevogelbeheer leiden. De resultaten bieden handvaten en urgentie om het broedsucces op groen te krijgen. Door te leren van gebieden met een hoog broedsucces, intensief te monitoren en het leefgebied te verbeteren is er kans op groei in het aantal weidevogels. Op deze manier kan en moet het broedsucces de komende jaren voldoende zijn om de weidevogelpopulatie stabiel te houden.

Meer informatie

LandschappenNL: Theo Vogelzang: t.vogelzang@landschappen.nl en 06-30246702

LandschappenNL: Maarten van Beek: m.vanbeek@collectieflopikerwaard.com en 06-15667860