Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
2023: Positief broedseizoen grutto!?

In de afgelopen weken hebben agrarische collectieven en vrijwilligersorganisaties (met name die aangesloten zijn bij LandschappenNL) in het kader van het agrarisch natuurbeheer op grote schaal tellingen uitgevoerd om het broedsucces van de grutto dit seizoen te bepalen. In totaal is er 60.000 hectare gruttogebied gemonitord. Op basis van nu beschikbare informatie lijkt het broedsucces voor de grutto dit jaar uit te komen op een voldoende. Wel baart de droogte door de aanhoudende noorderwind zorgen! De kuikens moeten veel beschikbare insecten hebben in de laatste fase. Daarom doen we hierbij een oproep in de komende periode de plas drassen in stand te houden of nieuwe plas drassen tijdelijk op te zetten.

Bruto Territoriaal Succes

Om het broedsucces van de grutto te bepalen wordt eind april het aantal gruttoparen (nesten) geteld en eind mei het aantal gruttogezinnen met (deels bijna vliegvlugge) kuikens. De verhouding tussen het aantal gruttoparen en het aantal gruttogezinnen geeft het Bruto Territoriaal Succes (BTS). Dat is indicatief voor het broedsucces van de grutto. BTS-tellingen geven geen exact inzicht in het aantal vliegvlug geworden gruttokuikens, maar een globale indicatie van het broedsucces per seizoen. De duiding van het resultaat wordt weergegeven met het stoplichtenmodel: groen, oranje en rood.

Gevalideerde tellingen

In het voorjaar van 2023 hebben agrarische collectieven, vrijwilligersorganisaties (met name van LandschappenNL ) en terreinbeherende organisaties met enkele honderden tellers een oppervlakte van 60.000 hectare grutto’s geteld. Deze gegevens zijn ook in 2023 opgenomen in de Boerenland-vogelmonitor en het registratiesysteem van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW). Bij onze voorlopige resultaten zijn alleen de tellingen meegenomen die goedgekeurd zijn. Bij deze tellingen werden eind april ruim 2.500 broedparen geteld en eind mei ruim 1.800 gezinnen (gruttoparen met kuiken(s)). Daarmee lijkt 2023 relatief gezien een positief broedseizoen.

Klimaat

Het succes van het broedseizoen hangt onder andere af van het weer, beheer, bescherming van de nesten en predatie. Voor 2023 lijkt het natte voorjaar positief te zijn geweest voor het broedsucces. De kuikens hebben hierdoor voldoende insecten kunnen eten en de grasgroei was relatief traag. De omslag afgelopen weken van het weer naar zonnig met een aanhoudende noordenwind zorgt nu voor een harde grond (waardoor wormen niet beschikbaar zijn) en veel minder aanwezigheid en bereikbaarheid van insecten. Hierdoor is het voor de oudere kuikens lastig om vliegvlug te worden. Plas drassen dragen bij aan beschikbaarheid van insecten en wormen. Daarom doen wij hierbij de oproep om plas drassen te laten staan of water op het land te brengen in greppels of lage onbruikbare delen.