Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Weidevogelbeheer in Overijssel kan fors worden uitgebreid

De provincie Overijssel hier het Actieplan weide- en akkervogels Overijssel 2018-2021 vastgesteld. Met de vaststelling van het Actieplan kan het weidevogelbeheer de komende jaren fors worden uitgebreid.

Met agrarisch natuurbeheer en in weidevogelreservaten worden lokaal successen geboekt, maar ondanks de vele inspanningen neemt de weidevogelpopulatie in Overijssel en Nederland nog steeds af. Landelijk zijn afspraken gemaakt om een nieuwe impuls te geven aan het weidevogelbeheer en zijn door het Rijk extra gelden vrij gemaakt voor agrarisch weidevogelbeheer.

De provincie Overijssel heeft hier in het Actieplan weide- en akkervogels Overijssel 2018-2021 nader uitwerking aan gegeven, in nauwe samenwerking met de agrarische collectieven, de natuurbeschermingsorganisaties, de Faunabeheereenheid en de coördinator vrijwillige weidevogelbescherming.

bron: Provincie Overijssel, 27/06/18