Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Rapport over mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op weidevogels staat online

Bestrijdingsmiddelen in mest en bodem op veeteeltbedrijven zijn mogelijk een van de oorzaken van de achteruitgang van veel weidevogelsoorten. Zelfs op biologische bedrijven zijn de gemeten concentraties hoger dan verwacht. De gevonden bestrijdingsmiddelen kunnen de veehouderijbedrijven binnenkomen via aangekocht krachtvoer en stro. Dat stellen onderzoekers van Buijs Agro-Services en WECF International. Over de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland waren al verschillende berichten in de pers verschenen. Vrijdag 12 april wordt het officieel gepresenteerd, maar het rapport is inmiddels online gezet.

De onderzoekers hebben op 24 veehouderijbedrijven en één boomkwekerij in weidevogelgebieden in Gelderland in krachtvoer, mest en de bodem residuen van een groot aantal bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen gemeten. Het ging om 15 gangbare en 9 biologische bedrijven. In de monsters werden residuen van 134 verschillende insecticiden, fungiciden, herbiciden en biociden gevonden in concentraties waarbij aanzienlijke effecten op de insectenfauna kunnen worden verwacht.

Volgens de onderzoekers komen de bestrijdingsmiddelen de bedrijven binnen via aangekocht krachtvoer, via stro en via stoffen die voor de bestrijding van plaaginsecten in stallen en mestkelders worden gebruikt. Met de mest worden deze stoffen over het land uitgereden. De onderzoekers zien een significante samenhang tussen de inname van insecticiden via het veevoer en het aantal insecten in de mest in het grasland. Dat heeft effect op de overlevingskansen van kuikens van grutto, kievit en tureluur. Uit tellingen van weidevogels tussen 1998 tot 2018 blijkt dat op alle onderzochte bedrijven het aantal weidevogels dramatisch is afgenomen. Het gemiddelde aantal getelde broedvogels per gemiddeld bedrijf is afgenomen van 69 in de periode 1998-2007 naar 22 in de periode 2008-2018.

Zie voor meer informatie het rapport 'Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven in Gelderland' op de website WECF International.

bron: Buijs Agro-Services en WECF International, 08/04/19