Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Provincie Zuid-Holland trekt 6,3 miljoen extra uit voor bescherming weidevogels

Er komen de laatste decennia minder weide- en akkervogels voor in Nederland, ook in de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland wil daarom 6,3 miljoen euro extra uittrekken voor de bescherming van de weidevogels in de provincie. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit zoals het beheer van het Natuurnetwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen. Er zijn verbeterplannen opgesteld in samenwerking met de terreinbeherende organisaties en vrijwilligers. Inmiddels is de aandacht ook verbreed naar boerenlandvogels omdat in akkergebied er ook kansen liggen voor akkervogels, zoals de patrijs.

De voorgestelde maatregelen zijn:

  • Verzwaring / uitbreiding agrarisch natuurbeheer
    Voor verzwaring en uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer.
  • Fysieke investeringen ten behoeve van boerenlandvogels, binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland
    Boerennatuur Zuid-Holland heeft samen met de collectieven voor concrete, fysieke investeringen subsidie aanvragen gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van kruidenrijke graslanden en vernattingsmaatregelen.
  • Inrichten natuurgebieden
    Een aantal bestaande natuurgebieden kunnen de komende jaren ingericht voor weidevogels, bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard, maar de verwachting is dat ook in andere gebieden voor boerenlandvogels meer mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden.

Snel van start
In de verbeterplannen is ook de noodzaak voor een provinciaal predatieplan, proeven rondom de efficiĆ«nte inzet van drones bij het weidevogelbeheer, een plan voor verdere verbetering van de samenwerking tussen vrijwilligers, terreinbeherende organisaties en de agrarische collectieven, een plan ter verbetering van de toerusting van weideĀ­vogelvrijwilligers en een uitbreiding van de monitoring naar voren gekomen. Voor enkele maatregelen is het belangrijk om zo snel mogelijk, nog voor het broedseizoen 2018, te kunnen beginnen.

Kennisteam en onderzoek
Er is een kennisteam aangesteld met externe deskundigen. Zij hebben de verbeterplannen beoordeeld en besproken met Boerennatuur Zuid-Holland, de terrein beherende organisaties, vrijwilligers en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Alle partijen zijn positief over de samenwerking die is ontstaan en de voorgestelde, concrete maatregelen ten behoeve van de boerenlandvogels. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de kennisinstituten Louis Bolk Instituut en het Veenweide Innovatie Centrum en het kennisteam over een breed, praktijkgericht onderzoek over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw.

bron: Provincie Zuid-Holland, 17/01/18