Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Negen partijen maken afspraken over pilot voor verbetering weidevogelbeheer bij Grou

Negen instanties, waaronder landbouwcollectieven en natuurorganisaties, werken in de gemeente Leeuwarden samen aan het beheer en behoud van weidevogels. Op het stadhuis van Leeuwarden ondertekenden ze maandag 27 november een intentieverklaring. Naast de gemeente Leeuwarden stelden zich de provincie Friesland, LTO Noord Midden-Fryslân, Collectief It Lege Midden, Wetterskip Fryslân, de Bond van Friese Vogelwachten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, LF 2018 Kening fan’e greide en het Weidevogellectoraat van de hogeschool Van Hall Larenstein zich achter 10 intenties die de leefomstandigheden voor de weidevogels in een pilotgebied ten noorden van Grou moeten verbeteren. 

In de intentieverklaring worden de volgende 10 punten genoemd:

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken partijen;
  2. Fysieke, culturele en wetenschappelijke verbindingen leggen;
  3. Het delen en ontwikkelen van kennis voor het verbeteren van de weidevogelbiotoop;
  4. Zorg dragen voor populatiebeheer, biotoopverbetering en meer biodiversiteit als kruidenrijke en bloemrijke graslanden;
  5. Meer maatwerk in maaibeheer landbouwpercelen en bermen;
  6. Meer maatwerk binnen het waterbeheer;
  7. Streven naar een meer open landschap en het voorkomen van nieuwe houtopstanden;
  8. Predatiebeheer indien nodig;
  9. De ontwikkeling van de weidevogelstand in het gebied jaarlijks evalueren en nagaan of nadere concretisering van intenties en maatregelen wenselijk is;
  10. In delen van het gebied mogelijk verdergaande maatregelen treffen, in overleg met de grondeigenaar en -gebruiker.

bron: Leeuwarder Courant, 27/11/17