Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Extra geld voor verbeteren leefgebieden weidevogels in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden voor weidevogels. Zo krijgen de grutto, tureluur en andere weidevogels betere kansen om het hier te redden. Het aantal weidevogels is de laatste 30 jaar sterk afgenomen. Al is in Noord-Holland de daling minder scherp dan landelijk, extra actie is hard nodig. Met het extra geld kan het leefgebied beter worden ingericht door bijvoorbeeld het verbeteren van het waterpeil. Ook komen er meer mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Daarnaast versterkt de provincie de samenwerking met andere provincies en wordt flink geïnvesteerd in weidevogelonderzoek. Doel is om in 3 à 4 jaar de vogels in alle Noord-Hollandse weidevogelgebieden geteld te hebben.

Nederland is in Europa een belangrijk broedgebied voor weidevogels en Noord-Holland is één van de belangrijkste provincies voor deze vogels. De provincie heeft, net als veel andere partijen en vrijwilligers, de afgelopen jaren al veel gedaan aan onderzoek, monitoring en bescherming. Dit is echter niet voldoende geweest om de achteruitgang tegen te gaan. Er zijn verschillende subsidieregelingen om de leefgebieden voor weidevogels te verbeteren:

  • Uitvoeringsregeling Groen: 150.000 euro per jaar voor verbeteren weidevogelgebieden in agrarisch landschap en binnen het Natuurnetwerk Nederland;
  • Voortzetting van de subsidieregeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer: ruim 10 miljoen euro voor natuurbeheer voor de komende 4 jaar dat deels bestemd is voor weidevogels, maar ook voor andere natuur in Noord-Holland;
  • 6 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer via Europese subsidie voor de komende 4 jaar, die voornamelijk gericht is op maatregelen voor weidevogels en akkervogels
  • Vanuit het Rijk 430.000 euro extra subsidie voor natuur en landschapsbeheer per jaar voor zowel weidevogel- als akkervogelbeheer door agrarische collectieven via Europese subsidiegelden.


bron: Provincie Noord-Holland, 23/11/17