Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Bescherming weidevogels werkt, maar moet intensiever worden

Weidevogels nemen in aantal af, ondanks maatregelen om ze te beschermen. In een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Ecology & Evolution stellen onderzoekers dat dit niet per se aan de maatregelen zelf ligt, maar aan de intensiteit waarmee ze worden ingezet. De onderzoekers van Sovon Vogelonderzoek Nederland en de British Trust for Ornithology hebben gekeken naar het succes van internationaal toegepaste beschermingsmaatregelen. Ze concluderen dat vele van de in Nederland en Europa gebruikte beheer- en beleidsmaatregelen over het algemeen effectief zijn, zij het in verschillende mate.

De onderzoekers hebben beleids- en beheermaatregelen onder de loep genomen. De meest effectieve beleidsmaatregelen blijken reservaatbeheer en intensieve vormen van agrarisch natuurbeheer. Reservaatbeheer bestaat uit gebieden waarin het beheer primair is gericht op de aanwezige weidevogels en waar landbouwactiviteiten hooguit zijn toegestaan als die de weidevogels ten dienste staan. Intensieve vormen van agrarisch natuurbeheer bestaan uit een combinatie van beheermaatregelen die boeren nemen om weidevogels te beschermen.

Volgens de onderzoekers hebben met name aanpassingen in het maaibeheer, verminderen van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, verhogen van het grondwaterpeil en beschermen van legsels en kuikens tegen predatie een positief effect op de overleving van eieren en kuikens en dragen ze zo bij aan een positieve trend. Toch nemen de aantallen weidevogels nog steeds af. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat de maatregelen te weinig compenseren voor het verlies buiten de beheerde gebieden.

De beschermingsmaatregelen leveren vaak een positief resultaat op, maar worden op een veel te kleine schaal uitgevoerd. Ook kan het zijn dat het effect van de maatregelen weliswaar positief is, maar niet vaak genoeg optreedt of te klein is om de afnames om te zetten in toenames. Om de weidevogels te behouden zullen er op een grotere schaal zwaardere maatregelen moeten worden getroffen, concluderen de onderzoekers.

Zie voor meer informatie de publicatie Evaluating the effectiveness of conservation measures for European grasslandā€breeding waders in het tijdschrift Ecology & Evolution.

bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, 11/10/18