Inloggen database
Boerenlandvogels Nederland
Aanwijzingen voor bovengemiddeld gruttojaar in Friesland

Het gaat dit jaar bovengemiddeld goed met de grutto in Friese reservaten en gebieden voor agrarisch natuurbeheer. De productie van jongen is heel goed. De populatie kieviten loopt echter terug. Het aantal kievitsnesten lijkt behoorlijk lager dan vorig jaar. Dat constateren boeren, ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en de Friese collectieven. Exacte gegevens over weidevogelaantallen in Friesland worden binnenkort verwacht, als de collectieven alles in kaart hebben gebracht. 

Een verklaring voor het feit dat de grutto dit jaar goed weet te overleven, wordt gezocht in het feit dat er ook veel muizen zijn. Predatoren zoals vossen hebben nu vervangend voedsel en laten de kuikens van weidevogels met rust. Bovendien werpt het toenemende aantal plasdrasgebieden zijn vruchten af. Er komt meer plasdras met kruidenrijk grasland er omheen. Een toenemend aantal boeren verhoogt het waterpeil om de weidevogels te helpen. 

Daar waar het met de grutto goed gaat, is dat voor de kievit niet het geval. De eieren van de kieviten komen enkele weken eerder uit dan die van de grutto. Het koude weer in mei heeft waarschijnlijk tot veel verlies van kuikens geleid. Kievitskuikens moeten een minimale dagtemperatuur van 15 graden hebben. Bovendien was er mogelijk te weinig voedsel, omdat er minder insecten waren vanwege het weer. Het aantal vervolglegsels van de kievit is ook beperkt. Wanneer een kievit haar kuikens verliest, legt zij minder vaak een vervolglegsel dan wanneer zij haar eieren verliest.

Bron: Nieuwe Oogst, 11/06/19